Inici -> Sessions

Planejament.04 - Estudi de detall a iniciativa privada

Descripció

Els estudis de detall tenen per objecte, quan sigui estrictament necessari, completar o, si s'escau, adaptar, les determinacions de l'ordenació detallada del pla general, del pla parcial o d'un pla especial relatives a l'adaptació i reajustament d'alineacions i rasants i l'ordenació de volums en els sòls urbans i urbanitzables, en els casos i condicions previstes reglamentàriament.

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar
 • Sol·licitud
 • Projecte tècnic (3 exemplars) 
  • 2 exemplars del projecte tècnic en suport paper i
  • 1 exemplar en suport CD
 • Relació de propietaris dels terrenys i altres interessats directament afectats
 • Documentació registral de la propietat dels terrenys
 • Acreditació de la representació, si escau

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • 2 exemplars del projecte en suport paper. Amb format reduïble a la grandària de DINA4. Qualsevol projecte que estigui basat en cartografia haurà de complir amb les següents normes:
  • S'emprarà el Sistema de Referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l'el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI.
  • Es prendrà com a referència d'altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció general de l' Institut Geogràfic Nacional.
  • S'adoptarà, en la cartografia i escales mes usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator
 • 1 exemplar en suport CD, amb els arxius corresponents tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF i amb signatura i diligència digital . Amb la Normativa a publicar (només als instruments de Planejament) en versió catalana i castellana.
On sol·licitar-lo?

Qualsevol OAC (Registre) i les altres establertes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana
 • Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998  (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de Normes urbanístiques -Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006)
 • d'altra normativa complementària
Qui tramita la sol·licitud?  

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori  

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma

Més informació
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
5 de febrer de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat