Inici -> Sessions

Govern interior.04 - Llicència d'ocupació de via pública per extensió d'activitat (taules, cadires i altres elements)

Qui ho pot sol·licitar? Persona física o persona jurídica
Documentació a aportar
  • Sol·licitud específica de llicència d'ocupació de via pública per extensió d'activitat (degudament emplenada).
  • Plànol d'emplaçament que indica la situació del lloc d'ocupació.
  • Plànol detallat de l'ocupació sol·licitada a escala i acotat, que indica els límits de la façana, els accessos al local, els elements a situar i tot el mobiliari urbà, així com passos de vianants, etc.
  • Conformitat del/de la titular confrontant si s'ocupa davant la seva façana.
  • Fotografies actuals fetes de davant i de costat de la zona on se sol·licita l'ocupació, en què es vegin amb detall tota la vorera, el seu paviment i la façana de l'establiment.
  • Còpia de la llicència municipal de funcionament de l'activitat al seu nom i, si no hi està, fotocòpia de l'escrit presentat al registre municipal per sol·licitar el canvi de titularitat.
  • Si es tracta d'una zona de domini privat, còpia de l'escriptura on es demostri tal circumstància.

* Tota la documentació es presentarà de forma clara en format DIN A-4.

On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxes fixades a l'Ordenança Fiscal Municipal de l'any en curs.

Normativa
  • Ordenança municipal d'ocupació de via pública
Qui tramita la sol·licitud? Secció de Govern Interior.
Plaça Santa Eulàlia, 9 (3ª planta).
07001 Palma de Mallorca
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta).
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser titular de la llicència de funcionament de l'activitat per a la qual se sol·licita l'extensió.
Òrgan resolutori Secció de Govern Interior.
Plaça Santa Eulàlia, 9 (3ª planta).
07001 Palma de Mallorca
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta).
Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs Reposició potestatiu i Contenciós-administratiu.
Més informació

Quin és el període mínim solicitable? Tres mesos continuus

Quan l'ocupació és en el domini públic, a quin tipus d'activitats es concedeix l'autorització? Sols es concedirà a bars o cafès, cafeteries i restaurants.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
31 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat