Inici -> Sessions

Mercats.04 - Cessió de drets sobre autorització de venda a mercats o fires

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici del procediment:

 • sol·licitud, degudament emplenada
 • acreditació de la relació de parentiu (el cedent ha d'acreditar les cotitzacions a la Seguretat Social fins a la cessió)

Documentació exigida en d'altres fases del procediment:

 • sol·licitud específica
 • fotocòpia del DNI o NIE
 • una fotografia de carnet
 • original o còpia compulsada que acrediti estar d'alta a la Seguretat Social
 • còpia compulsada de l'alta corresponent a l'epígraf fiscal de l'impost d'activitats econòmiques
 • documentació que acrediti la subscripció (per tot el temps de l'autorització) d'assegurança de responsabilitat civil
 • fotocòpia compulsada del carnet de manipulador d'aliments, si escau
 • declaració jurada del compliment dels requisits de l'art. 60 del Reglament de serveis de mercats (document proporcionat pel Servei de Mercats).
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
 • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
 • Normes i barems de mercats de 1999
 • normativa sectorial en funció del producte de venda
Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats.
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Ser familiar directe o col·lateral fins a segon grau del titular de l'autorització de venda a mercats temporals o fires (pares, fills, germans i cònjuges).

Òrgan resolutori

Servei de Mercats.
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

Puc cedir els drets sobre l'autorització a altres familiars? No, només e poden cedir els drets a pares, fills, germans i cònjuges, amb l'autorització prèvia del Servei de Mercats de l'Ajuntament de Palma.


Quins requisits ha de complir el nou cessionari? Els mateixos que en una nova autorització.


Hi ha un termini mínim entre dos canvis? Sí, entre dos canvis han d'haver transcorregut 6 mesos com a mínim.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
7 de febrer de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat