Inici -> Sessions

Mercats.06 - Renovació d'autorització de vendes a mercats temporals o fires

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Si s'autoritza a la consulta de dades personals (document proporcionat pel Servei de Mercats), la documentació a presentar és:
· DNI o NIE de la persona titular. Si s'actua com a representant d'un altra persona, l'autorització i còpia del DNI/NIE de la persona titular.
· documentació acreditativa de la subscripció (per a tot el temps de l'autorització) d'assegurança de responsabilitat civil.
· declaració responsable de complir amb els requisits de l'art. 60 del Reglament de serveis de mercats (document proporcionat pel Servei de Mercats).


Si no s'autoritza a la consulta de dades personals, la documentación a presentar és:
· fotocòpia del DNI o NIE
· Original i còpia compulsada de la documentació que acrediti el pagament i que s'està al corrent pel que fa a les cotitzacions a la Seguretat Social (els 12 darrers TC-2 o rebuts d'autònoms; en cas d'ocupacions de durada inferior a un any, els TC-2 o rebuts des que s'ocupa la parada)
· còpia compuldada de l'alta de l'IAE
· documentació acreditativa de la subscripció (per a tot el temps de l'autorització) d'assegurança de responsabilitat civil.
· fotocòpia compulsada del carnet de manipulador d'aliments, si pertoca
· declaració responsable de complir amb els requisits de l'art. 60 del Reglament de serveis de mercats (document proporcionat pel Servei de Mercats).

On sol·licitar-lo?

Demanant cita prèvia al web municipal o en el telèfon al 971 71 94 07
Oficina d'atenció al públic amb cita prèvia:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h.
Servei de Mercats Pl. de l'Olivar, 4 (interior del mercat)

Preu i forma de pagament

Taxa per la prestació de serveis a mercats públics municipals, concepte 316-05

Normativa
  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999
  • Normativa sectorial en funció del producte de venda
Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar afectat per les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes a la normativa de contractació administrativa (art. 60 del Reglament de serveis de mercats).

Òrgan resolutori

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions

Per a determinar les tarifes s'agafa com a base el metre lineal de façana de venda o servei. A les parades que fan cantó s'han de sumar els costats dels angles que formen.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
7 de febrer de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat