Inici -> Sessions

Mercats.09 - Suspensió de l'autorització per a la venda a mercats o fires per cura de fills, persones majors o per estudis (sol·licitud d'excedència)

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • sol·licitud general
  • acreditació del motiu: si són estudis, fotocòpia de la matrícula; si és cura de fills menors de 3 anys, fotocòpia del llibre de família; si és cura de persones majors, relació de parentiu i acreditació de la malaltia
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa

· Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003

· normes i barems de mercats de 1999

· Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores

· Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de l'Estatut dels treballadors

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Titular de l'autorització per a la venda
Òrgan resolutori

Servei de Mercats

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

Es concedeixen suspensions de l'autorització per altres raons? No, només es concedeixen per a cura de fills menors de 3 anys, per a estudis i per a cura de persones majors.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
7 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat