Inici -> Sessions

Mercats.07 - Sol·licituds d'autorització de venda a mercats temporals fora de termini

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física i jurídica

Quan iniciar el tràmit?

El termini de presentació de sol·licituds per al cens dels respectius mercats és de l'1 al 30 de setembre dels anys senars.

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de de 9 a 13.30 h..

El cens dels mercats artesanals tendràn convocatòries específiques.

Oficina d'atenció al públic amb cita prèvia: cita prèvia al web municipal o per telèfon al 971 71 94 07

Servei de Mercats Pl. de l'Olivar, 4 (interior del mercat)

Documentació a aportar

Si es presenta fora de termini: sol·licitud que especifiqui el mercat temporal artesanal o no artesanal, i la línia de venda (segons el mercat a què s'opti), degudament emplenada. Pel que fa a les sol·licituds de mercats artesanals, hauran d'incloure carta d'artesà i dossier i/o fotografies dels productes a comercialitzar.

Si es presenta dins termini: Mercats temporals artesanals i no artesanals: sol·licitud específica (segons el mercat a què s'opti), degudament emplenada, a la qual s'han d'adjuntar els originals o les còpies autentificades de cada document que acrediti els criteris de puntuació per a l'adjudicació de les parades d'acord amb el barem aprovat.

Una vegada que el Servei de Mercats ha cridat el/la sol·licitant ha de presentar la següent documentació (original i fotocòpia):
a) DNI o NIE en vigor.
b) permís de residència i feina en vigor (només per a estrangers).
c) Alta al règim corresponent de la Seguretat Social/ o acreditació documental que és al corrent de pagament de les cotitzacions. Aquesta informació se pot aconseguir d'ofici amb el consentiment de la persona interessada.
d) Alta a l'epígraf corresponent del Cens de l'impost d'activitats econòmiques.
e) Documentació acreditativa de la subscripció d'assegurança de responsabilitat civil (pel període de vigència de l'autorització) que cobreixi els riscs personals i materials davant tercers derivats de l'exercici de l'activitat comercial com a venedor ambulant.
f) Carnet de manipulador d'aliments, si escau.
g) Una fotografia de carnet.
h) Declaració que es compleixen els requisits de l'article 60 del Reglament de serveis de mercats (imprès facilitat pel Servei de Mercats)

On sol·licitar-lo?
Preu i forma de pagament

Taxa per a la prestació de serveis a mercats públics municipal, concepte 316-05 . S'ha d'abonar una vegada atorgada la parada al mercat temporal.

La liquidació de la taxa l'expedeix el Servei de Mercats (plaça de l'Olivar, 4, interior del mercat) i  es paga a través de diferents entitats bancàries.

Normativa
  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999
  • normativa sectorial en funció del producte de venda
Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Consum i Mercats.

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta.
Telèfon: 971 71 94 07
Mail: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Tenir capacitat jurídica per a contractar i no estar afectat per les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes a la normativa de contractació administrativa (art. 60 del Reglament de serveis de mercats).

Òrgan resolutori

Servei de Consum i Mercats.

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta.
Telèfon: 971 71 94 07
Mail: mercats@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions

Per a determinar les tarifes s'agafa com a base el metre lineal de façana de venda o servei. A les parades que fan cantó s'han de sumar els costats dels angles que formen.

Més informació

Quan podré saber la meva posició al cens, segons la puntuació que hagi obtingut? El cens es publica el febrer de l'any següent al que s'elabori, encara que s'aprova amb efectes a 31 de desembre de l'any de l'obertura.


Termini de presentació de sol·licituds dels respectius mercats:El termini de presentació de sol·licituds per al cens dels respectius mercats és de l'1 al 30 de setembre dels anys senars.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
17 de maig de 2023

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat