Inici -> Sessions

Obres.11 - Devolució de l'aval a expedients de llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar? L'interessat
Documentació a aportar
  • sol·licitud
  • còpia de l'aval presentat (no és preceptiva)
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
  • normativa general urbanística
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 bajos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser el titular de la llicència o el seu representant legal; ser el promotor.
Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 bajos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
3 de setembre de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat