Inici

Obres.07 - Pròrroga d'una llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar? L'interessat
Documentació a aportar
  • Sol·licitud general normalitzada.
  • Indicar a la sol·licitud el pressupost pendent d'executar i adjuntar-hi un certificat de l'arquitecte on consti aquest import.
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament
  • taxa de llicència urbanística a la 2a i successives pròrrogues
  • ordenança municipal fiscal de l'any en curs (Es paga taxa a partir de la 2a pròrroga sol·licitada i la seva quantia s'estableix al concepte 312-00) 
Normativa
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
  • Art. 142 de la  Llei 2/2014 
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser el titular de la llicència o el seu representant legal; ser el promotor.
Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs D'alçada
Més informació

Només es pot sol·licitar fins el dia abans de la finalització del plaç d'execució o del plaç per presentar el projecte d'execució.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
3 de setembre de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat