Inici

Obres.12 - Certificats i còpies de documentació d'expedients

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat

Documentació a aportar
  • sol·licitud
  • documentació que acrediti la condició d'interessat
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa d'expedició de documents administratius fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs. La quantia pot variar en funció del sol·licitat (segons el nombre o el tipus de folis, el nombre de còpies, l'existència de plànols que s'han de fotocopiar, croquis...)

Normativa
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma

Telèfon: 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

En cas d'expedients finalitzats (que han obtingut llicència), qualsevol persona, llevat de  domicilis particulars, per als quals es requereix el consentiment del titular de l'immoble, autorització o ordre judicial.
En cas d'expedients en tramitació, només els interessats legítims i, en tal sentit, que es personin a l'expedient.

Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma

Telèfon: 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Efectes de silenci No n'aplica
Recurs Alçada
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
3 de setembre de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat