Inici

Obres.04 - Projecte de telecomunicacions en una llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar? L'interessat
Documentació a aportar
 • sol·licitud
 • projecte
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament
 • taxa de llicència urbanística i impost de construccions, instal·lacions i obres (ICO)
 • ordenança municipal fiscal de l'any en curs, conceptes 312-00 i 282-00
Normativa
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
 • Llei 6/98, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions
 • Llei 10/90, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística a la CAIB (BOIB núm. 141, de 17 de novembre)
 • Llei 6/ 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955
 • normes d'ordenació del Pla territorial insular de Mallorca (PTM)
 • Pla general d'ordenació urbana de Palma
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre)
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació
 • Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 18 de març)
 • Reial decret 2159/1978, de 23 de Juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament per al aesenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana
 • Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana
 • Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (BOE núm. 176, de 23 de juliol), modificada per la Llei 8/1999 de 6 d'abril, de reforma de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal
 • d'altra normativa aplicable segons el cas
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser el representant, en cas d'empresa o associació
Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs D'alçada
Més informació Aquest procediment es pot presentar sol, amb el del projecte d'execució o amb el bàsic.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
26 de setembre de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat