Inici -> Sessions

Obres.02 - Llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar? Persona física, persona jurídica, associacions...
Documentació a aportar
 • sol·licitud
 • 2 còpies del projecte tècnic bàsic (no cal que estiguin visats), si s'escau.
 • qüestionari d'estadística de l'edificació i habitatge del Ministeri de Foment
 • una fotografia de l'esquerra i una de la dreta de la façana del solar, en la qual apareguin els edificis veïns
 • fitxa informativa
 • document original i fotocòpia de l'acreditació de representació, si escau
 • autoritzacions prèvies vinculants

PER A OBRES QUE NO REQUEREIXEN PROJECTE TÈCNIC:

 • plànol de situació
 • pressupost desglossat
 • croquis de les obres a realitzar
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament Taxa per llicència urbanística i impost de construccions, instal·lacions i obres (ICO).La quantia de la taxa i de l'impost està fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, conceptes 312-00 i 282-00.
Normativa
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
 • Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions
 • Llei 6/ 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
 • normes d'ordenació del Pla territorial insular de Mallorca (PTM)
 • Pla general d'ordenació urbana de Palma
 • plans directors sectorials vigents
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre)
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre)
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació
 • Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 18 de març)
 • Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana
 • Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana
 • Resolució d'inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 171, de 15 de novembre de 2005)
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació
 • d'altra normativa aplicable segons el cas
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser el representant, en cas d'empresa o associació.
Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); ext. 8570

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs Alçada.
Més informació

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició o de modificació.

Si l'Administració no contesta es pot demanar un certificat que acrediti l'obtenció de la llicència per silenci administratiu.

Sense perjudici del que disposi la normativa sectorial, no s'entenen atorgades per falta de resolució epxressa les sol·licituds d'autorització o llicència el contingut de les quals és contrari a l'ordenament jurídic ni les relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local.

Què puc fer per a saber l'estat de tramitació del meu expedient? Posar-vos en contacte amb el Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació (vegeu les dades de contacte).

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
28 de setembre de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat