Inici

Policia.06 - Obtenció de la targeta d'aparcament per a persona amb mobilitat reduïda o amb discapacitat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física discapacitada

Persona jurídica o física titular del vehicle destinat exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat

Quan iniciar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

Documentació a aportar

Documentació exigida a l'INICI:

 • DNI (original i còpia)
 • Dues fotos de carnet en color, idèntiques i actualitzades (no s'admeten fotocòpies)
 • Certificat de discapacitat, i en el seu cas, valoració de greus problemes de mobilitat, actualitzat, emès per la Direcció General d'Atenció a la Dependència (Av/ de Gabriel Alomar 33, 07006 Palma, Tel. 971 17 72 00 )
 • Permís de residència, només en el cas de residents estrangers (original i còpia), en cas de representació, autorització de la persona discapacitada

En el cas de concessió de la targeta provisional per raons humanitàries:

 • Sol·licitud general a qualsevol Registre General de l'Ajuntament (OAC) juntament amb DNI/NIE (còpia) i telèfon de contacte, per remetre al IB-SALUT Son Campos i emeti dictamen favorable/desfavorable.
 • En cas de dictamen favorable, es sol·licitarà posteriorment: DNI (original i còpia) i dues fotos de carnet en color, idèntiques i actualitzades (no s'admeten fotocòpies)

En el cas de Persona Física o Jurídica per transport col·lectiu:

 • Escriptura de constitució de la Societat o Associació i/o Estatuts de creació
 • Acreditació de la representació de qui hi sol·licita i DNI (original i còpia)
 • IAE o Declaració censal (model 036 ó 037)
 • Documentació del vehicle (fitxa tècnica i permís de circulació)

Documentació exigida en altres fases del procediment:
RENOVACIÓ:

 • Certificat de discapacitat, i en el seu cas, valoració de greus problemes de mobilitat, actualitzat, emès pel Centre Base, dues fotos de carnet en color, idèntiques i actualitzades, el DNI en vigor i la targeta antiga. En el cas de representació, autorització de la persona discapacitada. I en el cas de persona jurídica, el mateix que per l'inici per justificar que no hi ha extinció de la societat o associació o titularitat del vehicle

Per raons humanitàries:

 • Sol·licitud general a qualsevol Registre General de l'Ajuntament (OAC) juntament amb DNI/NIE (còpia) i telèfon de contacte, per remetre al IB-SALUT Son Campos i emeti dictamen favorable/desfavorable.
 • En cas de dictamen favorable, es sol·licitarà posteriorment: DNI (original i còpia) i dues fotos de carnet en color, idèntiques i actualitzades (no s'admeten fotocòpies)

Per persona física o jurídica:

 • Acreditació de la representació de qui ho sol·licita i DNI en vigor, documentació del vehicle (fitxa tècnica i permís de circulació), IAE o Declaració censal (model 036 ó 037) i la targeta antiga.

BAIXA:

 • Per defunció, caducitat o canvi de domicili del titular o extinció de la societat o associació (o baixa/canvi del vehicle). S'ha de tornar el distintiu a la nostra oficina o qualsevol Registre General (OAC) de l'Ajuntament
On sol·licitar-lo?
 • Secció de Gestió i Documentació Policial. C. Son Dameto, 1, baixos. Edifici de la Policia Local.
 • En el cas per raons humanitàries a qualsevol OAC de l'Ajuntament
Preu i forma de pagament

L'expedició de la targeta suposa el pagament d'una taxa. Si disposa d'una targeta bancària podrà fer el pagament en el moment del tràmit, en cas contrari, haurà de fer el pagament a una entitat bancària col·laboradora

Normativa
 • Llei 8/2017, de 3 d'agost d'accessibilitat universal de les Illes Balears,
 • Art. 34 Decret 110/2010, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l' accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (BOIB núm. 157, ext. de 29 d'octubre)
 • Real Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Gestió i Documentació Policial
gestiopolicial@pol.palma.cat

C/ de Son Dameto, 1, baixos (edif. de la Policia Local)
Tel.: 971 22 55 00 (ext. 1793)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
 • Ser una persona física discapacitada que tingui el certificat o resolució de greus problemes de mobilitat, amb un mínim de 7 punts, emès per la Direcció General d'Atenció a la Dependència (Av/ de Gabriel Alomar 33, 07006 Palma,  tel. 971 17 72 00). O bé, dictaminat pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement el grau de discapacitat per agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys.
 • Per raons humanitàries: Ser persona física que tingui certificat o resolució expedit per personal mèdic facultatiu dels Serveis Públics de Salut validat per la Inspecció dels Serveis Sanitaris competents (IB-SALUT de Son Campos, Tel. 971 17 56 00)
 • Per persona física o jurídica que sigui titular del vehicle destinat exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat: Escriptura de constitució de la societat o associació, fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle, i acreditació de la representació qui ho sol·licita.
Òrgan resolutori

Secció de Gestió i Documentació Policial
gestiopolicial@pol.palma.cat

C/ de Son Dameto, 1, baixos (edif. de la Policia Local)
Tel.: 971 22 55 00 (ext. 1793)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Més informació

Quantes targetes d'aparcament per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda es poden atorgar? Només s'atorga una targeta per a la persona titular que tingui els greus problemes de mobilitat, o en el cas de persona jurídica una per vehicle.

On s'ha de sol·licitar? A l'edifici de la Policia Local (c. de Son Dameto, 1, baixos). Hi ha una plaça d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a l'entrada d'aquest edifici.

Si es compleixen els requisits i es presenta la documentació completa la targeta es tramita i s'entrega al moment.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
21 de febrer de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat