Inici

Mobilitat.201 - Obtenció distintiu de resident ORA

Documentació a aportar Documentació exigida

 A l'inici:

  • sol·licitud resident ORA i/o ACIRE· DNI, passaport i NIE o permís de residència del sol·licitant 
  • permís de conduir
  • permís de circulació
  • fitxa tècnica del vehicle

En altres fases del procediment:

 -RENOVACIÓ: 

 La targeta de resident és per un any natural i es renova en els darrers mesos de l'any. Es pot renovar mitjançant entitat bancària, en cas de rebre l'avís per al pagament de la taxa a una de les entitats financeres, i se li envia la targeta al seu domicili, dins el termini de 15 dies hàbils. En cas contrari, s' ha de renovar al Negociat d' ORA-ACIRE (edifici de la Policia Local a l'avinguda de Sant Ferran, de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 hores). S'ha demanar obligatòriament cita prèvia (https://citaprevia.palma.cat/citapreviafront/public/ORA o 971225571). El pagament se realitzarà amb tarjeta financera o amb document de pagament bancari de l'Ajuntament de Palma (NO efectiu).

· -CANVI DE VEHICLE:

o S'ha de tornar la targeta ORA del vehicle antic i presentar el permís de circulació i la fitxa tècnica del nou.·

 -CANVI DE DOMICILI:

 Atès que el domicili del vehicle ha de coincidir amb el del seu titular, la seva actualització es podràn realitzar:

 Sol·licitant-ho quan es realitza el canvi de domicili en el padró municipal.

 Sol·licitant-ho a la prefectura de trànsit.

En tot cas s'ha de tornar la targeta d'ORA de l'antic domicili i si el nou pertany a zona d'ORA (ha d'estar empadronat) se li expedirà un nou distintiu.

· -BAIXA:

 S'ha de tornar el distintiu abans d'un mes des que es produeixi la incidència.Termini de tramitació Si es tramita al Negociat d' ORA-ACIRE, es compleixen tots els requisits establerts per obtenir-lo i s'abona l' import de la taxa, s'entrega en el mateix moment que es sol·licita. (Se ha d'abonar per targeta de crèdit/débit).·

On sol·licitar-lo?
Preu i forma de pagament

Taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals. Taxa vigent , 24€ anuals, i serà Taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals. Taxa vigent , 24€ anuals, i serà objecte de prorrateig per trimestres naturals en els casos d'expedició del distintius. En cas d'alta amb targeta de crèdit/dèbit al Negociat d' ORA-ACIRE amb la sol·licitud del distintiu o a l'entitat financera per a la renovació, si escau..

Normativa

- Ordenança municipal de circulació, art. 58 a 68 (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001)

- Ordenança fiscal

Qui tramita la sol·licitud? Negociat d'ORA-ACIRE
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
  • Ser persona física, titular d'un vehicle, empadronada a zona ORA (sectors 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 o 3-2) i que el domicili d'empadronament sigui la seva residència de fet.
  • No haver-hi ordre de precintament del vehicle.No potser persona jurídica.
Òrgan resolutori Negociat d'ORA-ACIRE
Observacions

L'empadronament fictici per a l'obtenció del distintiu de resident d'ORA constitueix una infracció específica de la normativa de l'ORA regulada per l'article 68 de l'ordenança municipal de circulació i per tant pot implicar l'inci d'expedient per a la retirada del distintiu, sense perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador.

Més informació

Quins tipus de vehicles no poden tenir targeta ORA?

  • Vehicles de deu places o més (turismes, furgonetes o vehicles mixtos), camions, autobusos, autobusos articulats, remolcs, semiremolcs, tractocamions, caravanes i tractors, independentment del nombre de places.

Quantes targetes ORA es poden atorgar?

  • Només s'atorga una targeta per propietari/ària de vehicles, llevat que amb ell convisqui el/la cònjuge o parents de primer grau, empadronats al mateix domicili i titular d'un permís de conduir.

I si el domicili que figura als meus documents no és l'actual?

  • La normativa ORA preveu que si el domicili del vehicle, respecte al permís de circulació expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit, figura en un domicili diferent respecte al de l'empadronament, s'atorgarà  un distintiu provisional per a canviar-lo davant la Prefectura Provincial de Trànsit pel domicili actual. No és obligatori canviar el domicili del DNI ni el del permís de conduir.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
30 de novembre de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat