Inici -> Sessions

Policia.04 - Renúncia voluntària de vehicle a la via pública o als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva

Descripció Renúncia voluntària de vehicle a la via pública o als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva
Qui ho pot sol·licitar? Titular del vehicle
Documentació a aportar
 • imprès de renúncia emplenat

 • fotocòpia del DNI (si es tracta de persones físiques)

 • fotocòpia de l'escriptura de constitució (si es tracta de persones jurídiques)

 • original del permís de circulació o declaració jurada en cas de no tenir-ne
On sol·licitar-lo?
 • qualsevol OAC
Preu i forma de pagament
 • Vehicles a la via pública: 50% de la taxa de retirada (ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palma).

 • Vehicles en dipòsit: taxa de retirada + 15 dies de custòdia (ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palma).
La taxa s'abona quan el titular del vehicle rep la notificació de la liquidació al seu domicili, en haver acabat el procés.
Normativa
 • Ordenança municipal de circulació ( BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001), modificada per acord plenari de l'Ajuntament de Palma de 26 de setembre de 2002 (BOIB núm. 126, de 19 d'octubre)
 • Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 març, que aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial
 • Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus, modificada per la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació
 • Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits El vehicle ha d'estar estacionat al municipi de Palma o retirat en algun dels dipòsits municipals.
Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Més informació Si es tracta d'un vehicle estacionat a la via pública, a l'imprès de renúncia s'ha d'indicar la ubicació exacta (carrer i número) del vehicle perquè la grua el pugui localitzar i retirar.

L'Ajuntament s'encarrega de descontaminar i destruir el vehicle i en tramita la baixa definitiva davant la Direcció Provincial de Trànsit.

Si el vehicle té un precinte la Direcció Provincial de Trànsit no en cursa la baixa.

La renúncia del vehicle no suposa en cap cas la condonació de deutes, precintes i embargaments que el puguin afectar, els quals queden vigents i pendents de resolució per part de la persona interessada.

Els vehicles estacionats al terme municipal de Palma, encara que estiguin censats en un altre municipi, es poden acollir a aquesta campanya voluntària de renúncia de vehicles.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
19 de febrer de 2014

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat