Inici

Policia.03 - Entrega voluntària de vehicle als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva

Descripció Entrega voluntària de vehicle als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva
Qui ho pot sol·licitar? La persona titular del vehicle
Documentació a aportar
  • imprès de renúncia, que es facilita al dipòsit mateix

  • fotocòpia del DNI (si es tracta de persones físiques)

  • fotocòpia de l'escriptura de constitució (si es tracta de persones jurídiques)

  • original del permís de circulació o declaració jurada en cas de no tenir el permís
On sol·licitar-lo?

Dipòsit municipal de vehicles - Son Toells

Preu i forma de pagament Servei gratuït
Normativa
  • Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 80, de 5 de juliol, modificada per acord plenari de l'Ajuntament de Palma de dia 26 de setembre de 2002 (BOIB núm. 126, de 19 d'octubre)
  • Reial decret legislatiu 339/90, de 2 març, que aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial
  • Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus, modificada per la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació
  • Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Qui ho pot fer: la persona titular del vehicle
Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Observacions L'Ajuntament s'encarrega de descontaminar i destruir el vehicle i en tramita la baixa definitiva davant la Direcció Provincial de Trànsit.
Més informació Servei gratuït
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
19 de febrer de 2014

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat