Inici

ICIO.02 Informació sobre la bonificació per l'informe d'avaluació d'edificis (només pels ICIOS pagats abans de 2023), sol·licitud, representació +ordenança ICIO

Descripció

És una bonificació aplicable a l'ICO, per a construccions, instal·lacions o obres derivades de l'IEE. Consisteix en la devolució del 95% de la quantia abonada per l'impost i s'ha de sol·licitar amb una instància degudament complimentada.

Qui ho pot sol·licitar? El subjecte passiu de l'impost
Documentació a aportar
  • Sol·licitud presentada a l'Ajuntament una vegada acabades les obres derivades de l'IEE i presentat l'annex 3 davant el Negociat d'ITE perquè informi si totes les obres són de l'IEE. 
  • Presentació d'un certificat de titularitat del compte corrent, o bé, el full de transferència bancària que està disponible al web municipal o en les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC), degudament signat i segellat pel banc.
On sol·licitar-lo?
Normativa

Art. 5.6 Ordenança Fiscal de l'Impost sobre construccions, instal·laciones i obres.

Requisits
  • Ser el subjecte passiu de l'impost 
  • Haver finalitzat les obres de la IEE i acreditar-ho davant el Negociat d'ITE 
  • No tenir deutes municipals pendents en periode executiu
Observacions

En el cas que en el pressupost hi hagués diferents partides, la bonificació només serà aplicable a la partida de les obres obligatòries per IEE. 

Per poder resoldre les sol·licituds presentades, és obligatori que estiguin degudament complimentades i que s'adjunti tota la documentació acreditativa de la instal·lació. En cas contrari, es procedirà al seu arxivament, conforme la normativa legal.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
27 de març de 2023

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat