Inici

ICIO.01 Bonificació per la incorporació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l' energia solar per a l'autoconsum. Art. 5.3 Ordenança fiscal de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de Palma

Descripció

És una bonificació aplicable a l'ICiO, en el cas d'instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament elèctric o tèrmic de l'energia solar per a l'autoconsum no obligatoris. Consisteix en la devolució del 95% de la quantia abonada per l'impost i s'ha de sol·licitar amb una instància degudament complimentada.

Qui ho pot sol·licitar?

El propietari de la instal·lació

Documentació a aportar

Certificació emesa per tècnic competent que acrediti que es tracta de sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar no obligatoris. 

En el cas d'instal·lacions que incloguin col·lectors, el document que acrediti la seva homologació expedit per l'Administració corresponent. 

Presentació d'un certificat de titularitat del compte corrent, o bé, el full de transferència bancària que està disponible al web municipal o en les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC), degudament signat i segellat pel banc.

On sol·licitar-lo?
Requisits
  • Ser el propietari de la instal·lació i que aquest sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar no sigui obligatori segons la normativa aplicable 
  • No tenir deutes municipals pendents en periode executiu
Més informació

En el cas que en el pressupost hi hagués diferents partides, la bonificació només serà aplicable a la partida de la instal·lació d'aquest sistema. 

Per poder resoldre les sol·licituds presentades, és obligatori que estiguin degudament complimentades i que s'adjunti tota la documentació acreditativa de la instal·lació. En cao contrari, es procedirà al seu arxivament, conforme la normativa legal.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
28 de setembre de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat