Inici -> Sessions

Policia.08 - Sol·licitud copia d'informe sobre actuació policial

Descripció

Obtenció d'una copia de l'informe elaborat per la policia local derivat d'una actuació policial mitjançant un certificat. S'exceptuen els informes elaborats per accident de trànsit i els informes judicials que segueixen un altre procediment.

Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona física o jurídica
Documentació a aportar

· Sol·licitud escrita amb explicació detallada del fets així com la data i lloc on varen ocórrer els fets.
· En cas de no figurar com a implicat als fets, documentació acreditativa de la seva qualitat com a part interessada i, si escau, la d'actuar en representació de qualcuns dels possibles interessats.
· Justificant del pagament de la taxa municipal

On sol·licitar-lo?

L'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix: 

Preu i forma de pagament

· Taxa de 12,41€, fixada a l'ordenança fiscal de l'any en curs

Normativa

· Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
· Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
· Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals.
· Ordenances fiscals i de preus públics 2021

Qui tramita la sol·licitud?

Gestió i Documentació Interna - Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 - 07013 Palma


Tel. 971 225 500 - Ext. 2125/2126 -  gestiointerna@pol.palma.cat  

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

· Ser interessat, segons les condicions regulades a l'art. 4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
· En cas de no ser interessat acreditar la representació segons les condicions regulades en l'art. 5 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan resolutori

Gestió i Documentació Interna - Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 - 07013 Palma


Tel. 971 225 500 - Ext. 2125/2126 -  gestiointerna@pol.palma.cat  

Més informació

L'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix: 


· Presencial: (només persones físiques)
- A qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

· Per Internet: (persones físiques i jurídiques)
- Per iniciar el tràmit feu clic aquí

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 de maig de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat