Inici

Activitats.00 - Informació tramitació telemàtica títol habilitant d'activitat

Descripció Informació per a la tramitació telemàtica del títol habilitant per a l'inici i exercici d'activitats.
Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques
Documentació a aportar
 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model A1) degudament complimentada.
 • Certificat tècnic d'activitat (model A6) degudament complimentat. Només per activitats menors i majors que han hagut d'executar obres o instal·lacions per a la instal·lació de l'activitat.
 • Plànols d'instal·lacions. Només per activitats menors i majors que han hagut d'executar obres o instal·lacions per a la instal·lació de l'activitat.
 • Declaració responsable del/de la tècnic/ca (model A7). Només en cas de presentar certificat tècnic.
Preu i forma de pagament

La qüantia es determina en funció de la superfície de l'activitat, de la categoria de la via pública on s'ubica l'establiment i del tipus d'activitat (innòcua, menor, major).

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • Llei 2/2020, de 15 d'octubre, que modifica la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
 • Ordenances fiscals i de preus públics de l'Ajuntament de Palma.
 • Altres ordenances municipals i normatives sectorials segons l'activitat sol·licitada.
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
 • Estar l'activitat instal·lada i preparada per al seu inici i exercici.
 • Haver presentat el projecte d'activitats prèviament a la seva instal·lació.
Efectes de silenci No n'aplica
Més informació
 • La sol·licitud requereix autenticació amb qualque sistema reconegut per @clave.
 • S'adverteix que si la sol·licitud no incorpora els documents preceptius i fins que s'hagi abonat la taxa es considerarà una sol·licitud incompleta i no es durà a terme la inscripció de la declaració responsable d'inici i exercici d'activitat.
 • Els plànols que s'adjuntin al certificat tècnic han de ser nomenats amb nomenclatura clara i que defineixi el seu objecte.
 • No s'inscriuran les declaracions responsables d'inici i exercici d'activitat que prèviament no haguin aportar el corresponent projecte d'activitats.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
17 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat