Inici

Autoliquidacions.01 - Taxa Llicències Urbanístiques

Descripció

L'autoliquidació de la taxa per serveis urbanístics, en el cas de sol·licitud de llicències urbanístiques és un requisit previ i necessari per a la tramitació d'aquesta sol·licitud per part del Departament de Llicències d'Obres

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi de sol·licitar una llicència urbanística (antiga obra major). És necessari ser titular d'un certificat electrònic o qualsevol altre tipus d'identificació del sistema @clave, no és possible fer-lo en representació d'un altre.

Documentació a aportar

Tingueu a mà:

Presupost d'execució material de l'obra.

Cal recordar que no formen part de la base imposable les següents partides: IVA i altres imposts anàlegs, taxes, preus públics i demés prestacions patrimonials de caràcter local relacionades amb la construcció o instal·lació o obra, honoraris profesionals, benefici empresarial del contractista, ni altres conceptes que no siguin estrictament execució material de l'obra, per exemple, la partida de seguretat laboral o prevenció de riscos

On sol·licitar-lo?
Preu i forma de pagament
  • En qualsevol de les següents entitats bancàries: BANCA MARCH, CAIXABANK, BANKIA, BBVA, BANCO SANTANDER
  • En caixers automàtics de CAIXABANK, BANKIA i BBVA utilizant el codi de barres si consta a l'imprès
  • Amb targeta bancària, en la mateixa oficina on s'ha emès aquest document

PREU:

Epígraf 1, article 5, de la Taxa per serveis urbanístics : 2,61% del cost total i efectiu de l'obra o instal·lació

Normativa

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals/Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per serveis urbanístics de l'Ajuntament de Palma

Observacions

Com se fa el tràmit?

1r: Seleccionar l'opció "Autoliquidació de llicències urbanístiques"

2n.-Complimentar formulari i confirmar les dades.

3r. Realitzar el pagament per internet (tarjeta bancària) o si ho prefer, pot imprimir l' autoliquidació per efectuar el pagament en una entitat bancària.

I posteriorment, segons l'opció de pagament que hagi escollit, ha de continuar el tràmit de la forma següent:

.-Si paga per internet, el tràmit haurà finalizat. Imprimi el justificant de pagament per continuar amb la tramitació de l' expedient d'Obres

.-Si prefereix pagar personalment, ha d'imprimir el formularis i dirigir-se a una de les entitats bancàires co·laboradores. Una vegada realitzat el pagament, podrà continuar amb el tràmit de l'expedient de obres

Més informació

Un pic finalitzada l' obra, construcció o instal·lació, l' import total serà regularitzat pel Servei d' Inspecció Tributària de l'Ajuntament de Palma.


INICIAR TRÀMIT
__________________

Per a més informació sobre el tràmit de sol·licitud de llicència d'obres i la documentació a aportar, seguiu l'enllaç.

6 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat