Inici

Obres.00 - Presentació telemàtica llicència urbanística

Descripció

Sol·licitud per a la tramitació del procediment previ a l'execució d'actes subjectes a llicència urbanística de conformitat amb l'article 146 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears. Aquest tràmit es pot utilitzar per a obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició, de modificació i de legalització.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui promotora de l'actuació

Documentació a aportar
 • Sol·licitud
 • Projecte tècnic (visat si es trcta de Bàsic i Execució)
 • Qüestionari d'estadística de l'edificació i habitatge del Ministeri de Foment
 • Fotografia de l'esquerra i la dreta de la façana del solar, en la qual apareguin els edificis veïns
 • Fitxa Informativa
 • Estudi de Seguretat i Salut (si es presenta Bàsic i Executiu)
 • Nomenament de la direcció facultativa (si es presenta Bàsic i Executiu)
 • Gestió de Residus: Resguard de dipòsit de la fiança al Consell de Mallorca,
 • Contracte amb MacInsular, Avaluació del volum i les característiques dels residus que s'originen
 • Projecte de la infraestructura comuna pròpia per a l'accés als serveis de telecomunicacions (si escau)
 • Documentació (PRESOL·LICITUD tramitada en la seu electrònica d'AESA) per què l'Ajuntament tramiti l'autorització d'AESA (si escau)
 • Autoritzacions prèvies sectorials (Exemple: Recursos Hídrics) 
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa per llicència urbanística i impost de construccions, instal·lacions i obres (ICO).La quantia de la taxa i de l'impost està fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, conceptes 312-00 i 282-00. L'autoliquidació de la taxa es pot generar per la web de l'Ajuntament, després s'haurà d'aportar el justificant juntament amb la sol·licitud de la llicència urbanística.

Autoliquidació de la Taxa de Serveis Urbanístics:

Normativa
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques
 • Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017)
 • Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'ílla de Mallorca (BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca publicat al BOIB núm. 143, de 15 de novembre de 2018
 • LLei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)
 • Normativa sectorial d'aplicació al projecte (habitabilitat, accessibilitat, sòl rústic)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Servei de Tramitació de Llicències d'Obres
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
Tel. 971 22 59 00 ext. 8549
obres@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Servei de Tramitació de Llicències d'Obres
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos
Tel. 971 22 59 00 ext. 8549
obres@palma.cat

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Més informació


- La sol·licitud requereix autentificació amb qualque sistema reconegut per @clave
- S'adverteix que si la sol·licitud no incorpora els documents preceptius i fins que s'hagi abonat la taxa es considerarà una sol·licitud incompleta i no s'iniciarà la tramitació del procediment.
- El titular de la llicència es qui ha d'identificar-se i fer la sol·licitud.

Quan es presenta la sol·licitud per registre electrònic: Adjuntar justificant de l'autoliquidació de la taxa. Respecte als fitxers adjunts a la sol·licitud: S'han de nomenar amb una nomenclatura clara els arxius que s'adjuntin amb la sol·licitud de la llicència per facilitar la seva revisió administrativa

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
27 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat