Inici

Plusvàlua.01 - Impost sobre l'increment de valors del terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) Municipi de Palma

Descripció

El pagament de l'impost de l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua) com a conseqüència de la transmissió d'un bé immoble (pis, casa, plaça d'aparcament, local, traster...).

L'increment de valor del terreny es produeix des que es va adquirir la propietat fins que es transmet.

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu de l'impost segons l'article 6 de l'Ordenança fiscal o el seu representant. El representant sempre ha de ser del subjecte passiu.

En el cas de donacions el subjecte passiu és l'adquirent. En el cas de compravendes, el subjecte passiu és el transmissor o venedor.

En el cas de compravenda, si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament és el comprador.

Quan iniciar el tràmit?

Instruccions per fer el tràmit de l'autoliquidació:
· Seleccionau l'estimació o el tipus d'autoliquidació que correspongui (compravenda, donació, cessió o herència).
· Ompliu tots els camps que es demanen i sol·licitau el càlcul o l'autoliquidació clicant al final del formulari, que generarà un document PDF que correspon a l'imprès d'autoliquidació de plusvàlua.
· Bonificacions:

Les bonificacions només són aplicables a les herències, pròrrogues d'herència i donacions per definició complint uns requisits regulats a l'article 10 de l'Ordenança fiscal.

· S'han de fer tantes autoliquidacions com dates de transmissió anteriors. Aquest imprès es pot imprimir i/o gravar en el vostre PC. El document inclou tres còpies, una per a la persona que sol.licita, una altra per a la secció de Plusvàlua i un altre per fer el pagament al banc.

· Imprimiu els 3 fulls resultants clicant a "Fulls d'autoliquidació" i feis el pagament a qualsevol de les entitats col·laboradores (BANKIA, CAIXABANK, Banca March, BBVA i Banco Santander).

· Nota Important: Un cop fet el pagament i per que se tingui com a realitzada correctament l'autoliquidació, s'ha d'adjuntar l'escriptura clicant al botó "aportar documentació", si no fos possible es pot aportar una fotocòpia de l'escriptura objecte de la transmissió juntament amb l'exemplar de l'autoliquidació per a l'Ajuntament amb el segell del banc en el termini de 30 dies hàbils comptats des de la data de la transmissió o de la donació (6 mesos en el cas d'herència) i que se pot fer arribar, bé per correu electrònic a plusvalua@palma.cat bé presentant-la a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Palma o bé, enviant-la per correu ordinari a l'Ajuntament de Palma, Plaça Santa Eulàlia, núm. 9, 07001, Palma.
L'incompliment de l'anterior obligació donarà lloc a l'inici d'un procediment sancionador dels previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que podrà finalitzar amb sanció pecuniària.


Per poder omplir el formulari és necessari que tingui activat el suport de Javascript al navegador. Si no sap cóm fer-ho, consulti la documentació o l'ajuda del seu navegador.

Preu i forma de pagament

Aquesta declaració-liquidació haurà de ser presentada en el següents terminis, comptats des de la data en què es produeixi la meritació de l'impost:

  • Quan es tracti d'actes inter vivos (compravenda, donació...), 30 dies hàbils.
  • Quan es tracti d'actes per causa de mort (herència), 6 mesos, prorrogables fins a un any, a requesta del subjecte passiu
Normativa

Ordenances fiscals

Qui tramita la sol·licitud?

Per qualsevol dubte posau-vos en contacte amb la Secció de Plusvàlua de l'Ajuntament

Plaça Santa Eulàlia, 9-1er pis

adreça electrònica: plusvalua@palma.cat

Tel. 971225900 - ext. 1047

Requisits

L'aplicació permet obtenir el càlcul d'una plusvàlua a nivell informatiu. Per fer això es necessiten les següents dades: referència cadastral d'Hisenda, data de transmissió actual i data de transmissió anterior.
Si es vol fer l'autoliquidació completa és necessari tenir l'escriptura pública per emplenar totes les dades.

Òrgan resolutori

Per qualsevol dubte posau-vos en contacte amb la Secció de Plusvàlua de l'Ajuntament

Plaça Santa Eulàlia, 9-1er pis

adreça electrònica: plusvalua@palma.cat

Tel. 971225900 - ext. 1047

Més informació

Pago de Plusvàlues

Re-impresió de Plusvàlues

Es necessari disposar de DNI del transmissor i de la clau de l'autoliquidació

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
17 de febrer de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat