Inici -> Tràmits -> Catàleg de tràmits - Cercador

Obres.03 - Declaració responsable per a obres i instal·lacions en sòl urbà

Descripció

Règim excepcional introduït per la Llei 2/2020, de 15 d'octubre (BOIB núm. 180, de 20/10/2020), pel qual determinades actuacions en sòl urbà que estan subjectes a llicència urbanística poden executar-se prèvia presentació de la declaració responsable, sempre i quan es compleixin els requisits prevists en l'article 5 de la Llei 2/2020.

Qui ho pot sol·licitar?

El promotor persona física o jurídica, o el seu representant degudament acreditat mitjançant poder de representació.

Normativa

Art. 5 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (publicat en el BOIB núm. 180, de 20/10/2020)

Qui tramita la sol·licitud?

Tramitació: Servei de tramitació de llicències d'obres Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació

Av. Gabriel Alomar, 18, 3r, 07006 Palma

Atenció al públic en general (telefònica o a través de correu electrònic): 971 225 900 (ext. 8549) o a l'email obres@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Tramitació: Servei de tramitació de llicències d'obres Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació

Av. Gabriel Alomar, 18, 3r, 07006 Palma

Atenció al públic en general (telefònica o a través de correu electrònic): 971 225 900 (ext. 8549) o a l'email obres@palma.cat

Observacions

1. Aquest règim excepcional NO ÉS APLICABLE a:

  • A les obres, actes i instal·lacions prevists en art. 11.4 del RD Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
  • A la zona de servitud de protecció de costa.
  • Als edificis en situació de fora d'ordenació.
  • A les demolicions totals o parcials - sempre que aquestes suposin una demolició total acumulativament.
  • A les obres o intervencions que es duguin a terme a edificis o cinstruccions que siguin béns d'interès cultural o catalogats.
  • A les obres d'ampliació en edificis existents que siguin intervencions de caràcter total o parcial, sempre que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural.
  • A la rehabilitació integral que impliqui una variació essencial del conjunt del sistema estructural.

2. Tampoc serà aplicable per a:

  • Obres en sòl rústic.
  • Obres ja executades, és a dir, legalitzacions. Les legalitzacions segueixen estant subjectes a LLicència Urbanística.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
1 de febrer de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat