Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Arxiu.01 - Consultes i/o obtenció de còpies d'expedients custodiats a l'Arxiu de la Gerència d'Urbanisme

Descripció

IMPRÈS PER A CONSULTES I/O CÒPIES D'EXPEDIENTS A L'ARXIU DE LA GERÈNCIA D'URBANISME

Aquest imprès no l'heu de presentar al Registre, sinó directament a l'Arxiu d'Urbanisme.

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques o jurídiques
Quan iniciar el tràmit? Dilluns, dimecres i divendres, de 8:30 a 14:00 (torns de mitja hora per consulta)
Documentació a aportar

Per a sol·licituds de consulta i/o còpies d'expedients/documentació en nom d'una altra persona física o jurídica titular de l'expedient:

 • Acreditació de la condició d'administrador/-a de l'immoble, president/-a de la comunitat de propietaris/-àries, etc.
 • Fotocòpia del contracte d'arrendament o darrer rebut de consum d'aigua, llum o gas.
 • Fotocòpia del DNI del/de la representant legal i fotocòpia de l'escriptura on consti el poder de representació.
 • Si la consulta o la sol·licitud no la realitza l'/la interessat/-ada o el/la representant legal, s'haurà d'adjuntar la seva autorització signada.

Per a consulta i/o còpies d'expedient /documentació per altres persones distintes del/de la titular sense necessitat de prèvia anonimització de dades personals, comercials, industrials o de propietat intel·lectual:

 • En cas de futur/a propietari/-ària/llogater/a, autorització del propietari/-ària o titular
 • En cas de no ostentar la condició de propietari/-ària, llogater/a, administrador/a, etc de l'immoble o local relatiu a l'expedient per consultar, s'haurà acompanyar l'autorització signada pel/per la propietari/-ària de l'immoble o responsable de l'activitat.
On sol·licitar-lo? Av. de Gabriel Alomar, 18, planta baixa, taula 22 (07006)
Normativa

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

- Legislació reguladora de la propietat intel·lectual, comercial o industrial

Qui tramita la sol·licitud? Tel. 971 225 900, ext. 8148, 8889 i 8077
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
 • Trobar-se realitzant estudis per als quals resulta de gran utilitat la informació.
 • Ser tècnic/-a o professional contractat pel propietari/-ària/llogater/a de l'immoble/local de què es tracti.
 • Ser afectat/-ada directament pel fet d'ésser propietari/-ària/llogater/a de l'immoble/local contigu.
 • Haver d'aportar-la a un organisme oficial o tribunals de justícia.
 • Ser propietari/-ària/llogater/-a de l'immoble/local de què es tracti.
 • Ser possible comprador/-a/llogater/-a
 • Ser titular de l'activitat/llicència urbanística
Òrgan resolutori Tel. 971 225 900, ext. 8148, 8889 i 8077
Recurs
Observacions

- L'imprès per a consultes i/o còpies d'expedients no l'heu de presentar al Registre, sinó directament a l'Arxiu d'Urbanisme.

- Per a formular sol·licituds en nom d'una altra persona física o jurídica, s'haurà d'acreditar la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna o mitjançant declaració en compareixença personal de l'/de la interessat/-ada de conformitat amb l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
22 de maig de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat