Inici

IBI.05 - Bonificació per aprofitament tèrmic o elèctric article energia solar 18.2 ordenança IBI Palma

Descripció

És una bonificació aplicable als rebuts de l'IBI, per a sistemes per a l'aprofitament elèctric o tèrmic mitjançant energia solar no obligatoris.

Qui ho pot sol·licitar?
 • El subjecte passiu de l'impost segons el previst als articles 5 i 2 de l'Ordenança (concessionaris, superficiaris, usufructuaris i propietaris).
Documentació a aportar
 • Certificació emesa per tècnic competente que acrediti que es tracta de sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar no obligatoris
 • En el cas d'nstal·lacions que incloguin col·lectors, el document que acrediti la seva homologació expedit per l'Administració corresponent
 • Justificant de presentació de la documentació tècnica en el Registre d'autoconsum d'energia elèctrica de les Illes Balears de la Conselleria de Transició energètica i sectors productius
 • Fotocòpia de la comunicació prèvia d'obres i del pagament de la Taxa de serveis urbanístics i Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
On sol·licitar-lo?
 • Termini per presentar la sol·licitud: Aquesta bonificació és d'aplicació els tres exercicis següents al de la seva instal·lació.
 • Tindrà efectes, si s'escau, des del període següent a aquell en què se sol·liciti. El termini de resolució és de sis mesos (article 104 Llei general tributària)
Preu i forma de pagament 0€
Normativa

Article 18 Ordenança fiscal IBI i 74.5 del Text refós de la llei d'hisendes locals

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
 • Ser el subjecte passiu de l'impost
 • Certificació emesa per un tècnic competent que acrediti que es tracta de sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar no obligatoris
 • En el cas d'instal·lacions per a la producció de calor, la bonificació estarà condicionada a que incloguin col·lectors que disposin de la homologació corresponent per l'Admnistració competent (Conselleria d'Indústria o equivalent)
 • No tenir deutes municipals pendents en periode executiu
 • Haver fet la comunicació prèvia i el pagament de la Taxa de serveis urbanístics i l'impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO)
Recurs

En el cas de disconformitat amb la resolució, es pot interposar recurs de reposició potestatiu o reclamació economicoadministrativa, en el termini d'un mes a comptar des de la notificació

Més informació

De quin descompte em puc beneficiar? D'un descompte del 50% de la quota íntegra de l'impost
Com puc saber si m'han concedit la bonificació? Totes les peticions es notifiquen, tant si es concedeix com si es denega la petició.
Poden denegar la bonificació? L'Ajuntament denegarà la concessió de la bonificació quan no se justifiquin els requisits per al seu reconeixement.
Quan comença la bonificació? Aquesta bonificació és d'aplicació els tres exercicis següents al de la seva instal·lació. Tindrà efectes, si s'escau, des del període següent a aquell en què se sol·liciti.
Exemple: En una instal·lació realitzada el 2019. Si se demana la bonificació abans del 31/12/19 i s'acrediten els requisits, la bonificació serà aplicable als rebuts del exercicis del 2020, 2021 i 2022. Si la sol·licitud de bonificació d'aquesta instal·lació realitzada en 2019 se presenta abans del 31/12/2020, la bonificació únicament s' aplicarà als exercicis del 2021 i 2022
Quan s'ha d'abonar el rebut bonificat? El període de pagament és el mateix que el dels rebuts sense bonificació. Se pot consultar el calendari del contribuent a l'enllaç: Calendari contribuent
Puc domiciliar el rebut? Si, amb els mateixos tràmits com si no estigués bonificat. Per a més informació:https://www.atib.es/default.aspx#
Puc acollir-me al sistema especial de pagament? Si, amb els mateixos tràmits com si no estigués bonificat. La sol.lcitud d'adhesió al Servei especial de pagament (SEP) s'haurà de presentar abans del 31 de desembre i tindrà efectes per a l'exercici següent.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
31 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat