Inici

Activitats.07 - Tramitació modificació simple d'activitats permanents majors i menors sense obra o amb obra que no necessita projecte

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar
 • Comunicació prèvia de modificació simple d'activitat permanent (model A8) degudament complimentada
 • Descripció i plànols de la modificació
 • Croquis de les obres a realitzar
 • Pressupost desglossat de les obres
 • Certificat tècnic de l'obra, si escau

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf

On sol·licitar-lo? Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
Preu i forma de pagament
 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada a l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • La quantia pot variar en funció de la superfície de l'activitat, de la categoria de via pública on se situï l'establiment, el tipus d'activitat, etc.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (https://pagaments.palmademallorca.es)
Normativa
 • Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 16 de febrer)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 60, de 29 de desembre)
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (BOE núm. 266, de 6 de novembre)
 • Ordenances fiscals i de preus públics de l'Ajuntament de Palma
 • Altres ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "L'Ajuntament>Urbanisme>Normativa"

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Models de formularis normalitzats ben complimentats i acompanyats de la documentació indicada als mateixos
Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Més informació

Per a més informació descarregui els documents informatius

Llegir atentament les instruccions per a complimentar els models

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 de març de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat