Inici -> Sessions

Recaptació.01 - Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament de rebuts, liquidacions i multes en periode voluntari

Descripció

L'ordenança fiscal contempla la possibilitat d'ajornar i/o fraccionar els deutes tributaris: rebuts, liquidacions i multes (sense reducció).

Per l'ajornament i/o fraccionament dels rebuts anuals corresponents a l'impost de béns inmobles (IBI), d'activitats econòmiques (IAE), de vehicles de tracció mecànica (IVT) i les taxes de tractament de residus sòlids (TRS) i d'entrada de vehicles, o de tributs/sancions que es trobin en periode executiu la sol·licitud la tramita l'Agència tributària de les Illes Balears (ATIB):

https://www.atib.es/TL/Domiciliacion/Default.aspx


C. Francesc de Borja Moll, 22 / C. de Isidoro Antillón, 19 A

Tel. 971 462 270

Qui ho pot sol·licitar? Subjecte obligat tributari del deute
Documentació a aportar
  •  Sol·licitud (doc. sol·licitud general)
  •  Presentació de DNI en cas de ser subjecte obligat tributari del deute
  •  Autorització i DNI en cas de representació de persona física
  •  Document d'identificació fiscal i autorització de representació o escritura de poders en cas de societats
  •  Documentació que demostri la titularitat del compte bancari cas que es vulgui domiciliar l'ajornament/fraccionament.
On sol·licitar-lo?
Normativa Ordenança fiscal general vigent
Requisits

· El deute s'ha de trobar en situació de pagament voluntari

· A la sol·licitud s'ha d'especificar una adreça electrònica o núm. de telèfon de contacte

Observacions
  •  Tramita la sol·licitud la Secció de Recaptació (Pl Santa Eulàlia, 9, 1r pis) horari de 8.30 a 13.30h de dilluns a divendres recaptaciovol@palma.cat 
  •  Una vegada rebuda la sol·licitud la Secció de Recaptació contactarà amb el sol·licitant
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
31 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat