Inici

Activitats.04 - Tramitació d'activitats permanents menors o modificacions importants o substancials amb obra que no necessiti projecte

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar

El procediment per a la tramitació té dues fases.

FASE 1. Documentació a aportar per a la instal·lació de l'activitat

 • Comunicació prèvia d'instal·lació d'activitat permanent menor (model A5) degudament complimentada
 • Projecte d'activitat
 • Fitxa resum d'activitat (model A3) degudament complimentada
 • Declaració responsable del/de la tècnic/ca competent (model A7) degudament complimentada
 • Comunicació prèvia per a l'inici de les obres lligades a una activitat permanent menor o innòcua (model 4) degudament complimentada
 • Plànol de situació i de l'estat actual
 • Croquis de les obres a realitzar
 • Pressupost desglossat
 • Certificat tècnic de l'obra, si escau

FASE 2. Documentació a aportar per a l'inici i l'exercici de l'activitat

 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model A1) degudament complimentada
 • Certificat tècnic d'activitat (model A6) degudament complimentat
 • Plànols de l'estat final de la instal·lació
 • Declaració responsable del/de la tècnic/ca competent (model A7) degudament complimentada
 • Fotografia en la qual es vegi amb claredat l'accés a persones amb mobilitat reduïda

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf

On sol·licitar-lo? Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
Preu i forma de pagament
 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada a l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • La quantia pot variar en funció de la superfície de l'activitat, de la categoria de via pública on se situï l'establiment, el tipus d'activitat, etc.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (https://pagaments.palmademallorca.es)
Normativa
 • Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 16 de febrer)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 60, de 29 de desembre)
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (BOE núm. 266, de 6 de novembre)
 • Ordenances fiscals i de preus públics de l'Ajuntament de Palma
 • Altres ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "L'Ajuntament>Urbanisme>Normativa"

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Models de formularis normalitzats ben complimentats i acompanyats de la documentació indicada als mateixos
Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Més informació

Per a més informació descarregui els documents informatius

Llegir atentament les instruccions per a complimentar els models

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
19 de novembre de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat