Inici -> Sessions

Activitats.16 - Assumpció de responsabilitat

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi estat identificada com a responsable d'uns fets objectivament constitutius d'infracció en matèria d'Activitats.

La sol·licitud es pot fer en nom propi o per mitjà de representant degudament acreditat de conformitat amb l'article 5.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Documentació a aportar

- Model d'assumpció de responsabilitat (A24)

On sol·licitar-lo?

S'acompanya amb la notificació de la resolució d'inici de l'expedient, i si escau, en la proposta de resolució.

També es pot descarregar des de la web o personant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Gerència d'Urbanisme, així com en la resta d'Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Normativa
  • Article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
  • Articles 10 i 11 del Reglament sancionador de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aprovat mitjançant el Decret 14/1994 de 10 de febrer
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av.de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av.de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Recurs

Contra la resolució que resol la procedència d'aplicar la reducció de la quantia de la sanció proposada es pot interposar recurs contenciós davant els Jutjats Contenciosos Administratius.

Més informació

Amb la presentació del model A24, el responsable manifesta la seva conformitat amb la infracció constatada i formalitza el seu desistiment o renúncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

La presentació d'aquest document habilita la persona interessada per fer efectiu el pagament de la sanció proposada, bé en l'acte d'iniciació de l'expedient, bé en la proposta de resolució.

El pagament voluntari, en qualsevol moment anterior a la resolució, implicará la finalització del procediment, tren en allò relatiu a la reposició de la situació alterada.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
18 de juny de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat