Inici

Activitats.16 - Assumpció de responsabilitat

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física, en nom propi o en representació de persona jurídica, que hagi estat indentificada com a responsable d'uns fets objectivament constitutius d'infracció en matèria d'Activitats.

En cas de que les persones físiques amb capacitat d'obrar o les persones jurídiques actuïn per mitjà de representant, aquest haurà de constar degudament acreditat de conformitat amb l'article 5.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Documentació a aportar

- Model d'assumpció de responsabilitat (A24)

On sol·licitar-lo?

El model d'assumpció de responsabilitat es pot descarregar des de la web. També es pot obtenir personant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Gerència d'Urbanisme, així com en la resta d'Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
  • Article 107.6 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre)
  • Articles 10 i 11 del Reglament sancionador de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aprovat mitjançant el Decret 14/1994 de 10 de febrer
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av.de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

La possibilitat d'aplicar les reduccions pertinents a les sancions pecuniàries, precisa com a conditio sine qua non que l'infractor manifesti la seva conformitat amb la infracció constatada i formalitzi el seu desistiment o renúncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. Aquesta circumstància es pot produir en 2 moments temporals diferents:

  1. En el termini màxim de 15 dies a partir de la recepció de la notificació de l'acord d'inici del procediment sancionador, cas en què l'interessat pot acollir-se a una reducció del 50% sobre la quantia corresponent que s'hagi consignat en l'acte en què se'n decideixi l'inici.
  2. Un cop transcorreguts els 15 dies assenyalats a l'apartat anterior i en qualsevol moment previ a la resolució, cas en què el presumpte infractor pot sol·licitar l'aplicació d'una reducció del 20% sobre l'import de la sanció proposada.
Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av.de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Recurs Contra la resolució que resol la procedència o no d'aplicar la reducció de la quantia de la sanció proposada, es pot interposar recurs de reposició en via administrativa i/o recurs contenciós davant els Jutjats Contenciós Administratius.
Més informació

De conformitat amb els articles 10 i 11.1 del Reglament de procediment de potestat sancionadora de les Illes Balears (Decret 14/1994, de 10 de febrer), el reconeixement de la responsabilitat implica la resolució del procediment amb la imposició, sense més tràmit, de la sanció que procedeixi.

En cas que la sol·licitud no s'hagi presentat degudament emplenada (en temps i/o forma), l'òrgan competent emetrà resolució expressa.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 de març de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat