Inici -> Sessions

Disciplina.01 - Certificació d'inexistència d'infracció urbanística

Descripció

Determina que no s'ha obert cap expedient d'infracció urbanística a l'immoble.

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar
  • Referència cadastral (acreditada amb el darrer rebut de l'IBI o amb document cadastral que es pot obtenir a la Seu Eletrònica de Cadastre: https://www.sedecatastro.gob.es 
  • Plànol de situació, amb indicació detallada de l'adreça, que també es pot obtenir a l'enllaç esmentat.
On sol·licitar-lo?

A Qualsevol OAC, de forma presencial, o per via telemàtica (aquesta via és obligatòria per a persones jurídiques i altres subjectes, especificats a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al següent enllaç: https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_principal1.jsp?codResi=1 )

Recollida del certificat quan s'ha sol·licitat de forma presencial:

OAC Avingudes
Av. Gabriel Alomar, 18, baixos, taula 15
Una vegada estigui fet el certificat, es citarà telefònicament o mitjançant l'adreça de correu electrònic que el sol·licitant hagi indicat a la petició

Si la sol·licitud de certificat s'ha presentat per via telemàtica, s'enviarà a la Carpeta Ciutadana del peticionari

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa de l'ordenança fiscal de l'any en curs, concepte 310,00 punt 1

Si la sol·licitud es presenta a una OAC, el pagament es farà a la mateixa OAC.

Si es fa la petició telemàticament, es rebrà amb posterioritat una autoliquidació mitjançant correu electrònic on es trobaran les dades per fer el pagament al següent enllaç: https://pagaments.palma.cat/pagaments/tributs/Liquidacion.htm

Qui tramita la sol·licitud?

Tramita
Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Av. de Gabriel Alomar, 18, 2n
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8322, 8325 o 8349

Òrgan resolutori
Gerència d'Ubanisme
Av. Gabriel Alomar, 18
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8322, 8325 o 8349

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Indiferent
Òrgan resolutori

Tramita
Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Av. de Gabriel Alomar, 18, 2n
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8322, 8325 o 8349

Òrgan resolutori
Gerència d'Ubanisme
Av. Gabriel Alomar, 18
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8322, 8325 o 8349

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Es pot interposar recurs administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
23 de novembre de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat