Inici

Hisenda

Els tràmits administratius on apareix la icona Icono indicativo de los trámites que se pueden realizar por internetes poden realitzar a través d'internet.

1.- Pagaments liquidacions, autoliquidacions, multes,...

Recaptació.01 - Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament de rebuts, liquidacions i multes en periode voluntari A través de internet

Recaptació.02 - Sol·licitud de certificat de deutes o d'estar al corrent de pagament A través de internet

Tresoreria.01 - Pagament liquidacions, autoliquidacions, multes notificades o taxes A través de internet

2.- Presentació autoliquidacions IVTNU (plusvàlua)

Plusvàlua.01 - Impost sobre l'increment de valors del terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) Municipi de Palma A través de internet

Plusvàlua.02 - Cita prèvia Plusvàlua A través de internet

3.- Impost de bens immobles (IBI)

IBI.01 - Impost de Bens Immobles. Informació de l'impost

IBI.02 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a famílies nombroses A través de internet

IBI.03 - Impost de Bens Immobles. Sistema especial de pagament (SEP) A través de internet

IBI.04 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a empreses de construcció, urbanització i promoció immobiliaria A través de internet

IBI.05 - Bonificació per aprofitament tèrmic o elèctric article energia solar 18.2 ordenança IBI Palma A través de internet

IBI.06 - CITA PRÈVIA IBI A través de internet

4.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

IVTM.00 - INFORMACIÓ sobre la eliminació de la bonificació per a vehicles de més de 25 anys

IVTM.01 - Altes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica A través de internet

IVTM.02 - Bonificació per a vehicles elèctrics de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica A través de internet

IVTM.03 - Bonificació per a vehicles híbrids de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica A través de internet

IVTM.04 - Bonificació per a vehicles a gas i derivats de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica A través de internet

IVTM.05 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola A través de internet

IVTM.06 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat A través de internet

IVTM.07 - Sol·licitud de devolució per baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle A través de internet

5.- Taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU)

TRSU.01 - Reducció de la quota de la taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans A través de internet

TRSU.02 - Sol·licitud de pagament fraccionat de la taxa de residus sòlids urbans A través de internet

6.- Autoliquidació taxa serveis urbanístics

Autoliquidacions.01 - Taxa Llicències Urbanístiques A través de internet

7.- Taxa processos selectius

TPS.01 - Pagament taxa processos selectius Ajuntament de Palma (concepte 310,03) A través de internet

23 continguts


Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat