Inici

Plusvàlua.01 - Cita prèvia: liquidació de l'impost sobre l'increment de valors del terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Descripció

Atès la situació existent a Palma només podrà accedir al servei una persona, que ha d'anar obligatòriament amb mascareta; de manera excepcional podran venir dues persones (persones majors, amb nins o estrangers amb un traductor).

Abans de sol·licitar cita prèvia comprovi si pot realitzar l'autoliquidació de plusvàlua mitjançant aquest portal web https://plusvalues.palmademallorca.es/plusvalues/

Professionals de la gestió i persones jurídiques tenen l'obligació de relacionar-se amb l'administració de forma electrònica segons l'art.14.2 de la Llei 39/2105 de 2 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Sol·licitud de cita prèvia:

La cita prèvia es pot sol·licitar a través d'aquesta pàgina (clickant aquí), o telefònicament al 971225900 Ext. 1047

Càlcul autoliquidació IVTNU (plusvàlua)


Demanar cita prèvia

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu o el seu representant. El representant sempre ha de ser del subjecte passiu.

En el cas de donacions el subjecte passiu és l'adquirent. En el cas de compravendes, el subjecte passiu és el transmissor o venedor.

En el cas de compravenda, si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament és el comprador.

Documentació a aportar
 • Cal aportar per realitzar el tràmit la següent documentació:
  • NIF
  • L'escriptura de transmissió actual i l'escriptura d'adquisició anterior (títol anterior)
  • Si hi ha més d'un subjecte passiu haurà d'acreditar representació (autorització + fotocòpia DNI)
 • Es realitzarà només UNA LIQUIDACIÓ per referència cadastral i sempre que el departament disposi de tota la documentació necessària.

ES RECOMANA CONSULTAR EL CALENDARI PERIÒDICAMENT, JA QUE SOVINT ES GENEREN NOVES CITES DISPONIBLES.

Preu i forma de pagament

Termini de presentació de la declaració-liquidació segons l'art.15 de l'Ordenança Fiscal:

30 dies hàbils comptats des de la data de transmissió quan es tracta d'actes inter vivos (compravenda, donació...) 

6 mesos, quan es tracta d'actes mortis causa (herència), ampliable altres 6 mesos a petició del subjecte passiu.

Forma de pagament:

 • Per Internet a aquest mateix web
 • Presencial amb cita prèvia a la secció de Recaptació
 • Entitats bancàries col·laboradores
Més informació

Òrgan resolutori:

Secció de Plusvàlua de l'Ajuntament

Plaça Santa Eulàlia, 9-1er pis

adreça electrònica: plusvalua@palma.cat

Tel. 971225900 - ext. 1047

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de setembre de 2020


Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat