Inici

Tarifa reduïda "Carnet Verd" de l'EMT- Palma amb Targeta Ciutadana

Segons els barems aprovats per decret núm. AJT 202210747 de data 15/06/2022, s'ha d'aportar la següent documentació addicional per obtenir el perfil "Carnet Verd" segons la condició reconeguda:

_________________________________________________________________________

DISCAPACITAT I MINUSVALIDESA = o > 33%

 • Una d'aquestes acreditacions (*) segons el Real Decret 1414/2006, de 1 de desembre de 2006:
  • Resolució, certificat o targeta expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma
  • Resolució  de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa
  • Resolució del Ministeri de Economia y Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat
  • Pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa de la seguritat Social
  • Pensió de clase passiva per jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Adreces de la Direcció General d'Atenció a Persones en Situació Especial: 

 • Centre Base: C/ de Joan Crespí, 11, 07014,  Palma, Tel.: 971178991
 • Direcció General de Dependència: Av. de Gabriel Alomar i Villalonga, 33, 07006, Palma  Tel.: 971177272.

______________________________________________________________________

PENSIONISTA MENOR DE 60 ANYS per viduïtat, orfandat o a favor de familiars 

 • Document acreditatiu de la condició de pensionista (*)
 • Declaració de renda 2021 o certificat de l'AEAT de que no es fa declaració. (*)

Els ingressos de l'any 2021 no poden superar: 14.000 € individuals / 28.000 € conjunts.

Si no es fa declaració s'ha d'acreditar amb el certificat negatiu de renda i la pensió, que no pot superar els 1.000 euros.

_____________________________________________________________________

BENEFICIARI DE L'AJUT D'EMERGÈNCIA SOCIAL, RENDA SOCIAL GARANTIDA I INGRÉS MÍNIM VITAL

 • Document expedit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Consell Insular de Mallorca) que acredita la percepció de l'AJUT D'EMERGÈNCIA SOCIAL, la qual no pot superar els 783,28 € mensuals (*). Decret llei 10/2020, de 12 de juny i Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de dia 20 d'abril de 2021, per a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social). Boib 53, de 22 d'abril de 2001.
 • Document expedit per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (CAIB) que acredita la percepció de la RESOGA, la qual no pot superar els 1.081,59 € mensuals. (*). Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 26 degener de 2022 per la qual s'actualitzen les quanties corresponents a lesprestacions econòmiques de la renda social garantida i alcomplement per abeneficiaris de pensions no contributives per a l'any 2022.
 • Document expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que acredita la percepció de l'IMV, el qual no pot superar els 1.189,75 € mensuals (*). Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix  l'Ingrés Mínim Vital. Boib 304, de1 21 dedesembre de 2021.

_________________________________________________________________________

PARES A CÀRREC DE FILLS AFECTATS PER DISCAPACITAT = o > 65%

 • Comprovació en el padró municipal d'habitants de la convivència, es farà des de la oficina de l'Ajuntament de Palma
 • Llibre de família
 • Document acreditatiu de la minusvalidesa del 65% del fill, segons el Real Decret 1414/2006, de 1 de desembre de 2006. (*)

______________________________________________________________________

CÒNJUGE, PARELLA DE FET O FILLS DE 17 ANYS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT = o > 65%

 • Document acreditatiu de la minusvalidesa del 65% de discapacitat (*)
 • Comprovació de convivència, en el padró
                              +
 • Llibre de família en el cas de matrimoni
 • Llibre de família en el cas de fills
 • Certificat del Registre de Parelles Estables de les Illes Balears en el cas de parella de fet.

______________________________________________________________________

USUARIS DE 17 ANYS EN RÈGIM D'ACOLLIMENT O TUTELA A CENTRES OFICIALS O RECONEGUTS PER L'IMAS

 • Comprovació de l'empadronament en el centre, tràmit que es farà des de la mateixa oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament o EMT-Palma
 • Certificat de la tutela o acolliment del centre signat pel director
 • Acreditació del representant del centre (si escau).

______________________________________________________________________

USUARIS DE CENTRES D'ALLOTJAMENT PER RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL

 • Comprovació en el padró de la residència en el domicili del centre (consultar a Targeta Ciutadana)
 • Aportar certificat del centre que actualment hi resideix
 • Activar per 2 anys.

______________________________________________________________________

USUARIS DE BENESTAR SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

 • Informe favorable  de Benestar Social
 • Tramitació des del departament de Targeta Ciutadana.

______________________________________________________________________

PERSONES, EN SITUACIONS ESPECIALS, QUE SÓN USUÀRIES D'ORGANISMES OFICIALS PRÈVIAMENT AUTORITZATS PER TARGETA CIUTADANA

 • Certificat acreditatiu de l'organisme corresponent
 • Tramitació des del departament de Targeta Ciutadana.

______________________________________________________________________

DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 • Documentació que acrediti l'existència de situació de violència de gènere
 • Tramitació des del departament de Targeta Ciutadana.

______________________________________________________________________

NOTES:

 • En tot cas, s'han d'exhibir els documents acreditatius originals
 •  La xifra de la declaració de la renda (IRPF) de l'exercici 2021 computable a l'efecte de reconeixement del dret d'obtenció de la tarifa reduïda, és la que correspon a la suma de la casella 435 "Base imponible general" i la casella 460 "Base imponible del ahorro"
 • La vigència d'aquest perfil s'ajustarà al període de validesa de la circumstància que l'origini o a la caducitat assenyalada de forma expressa per l'organisme atorgant, amb un màxim de quatre anys.

_________________________________________________________________________

(* ) Aquesta informació es pot obtenir des de les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma i a l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT- Palma prèvia autorització original del titular.

 Imprès autorització per sol·licitar informació a altres Administracions Públiques

30 de juny de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat