Inici -> Marc normatiu

Marc normatiu

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
  • Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
  • Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.
  • Reglament (UE) 910/2014, de Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Reglament (UE) 2016/679, de Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
  • Decret de batlia pel qual es crea i desenvolupa el règim jurídic de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma.
  • Decret de batlia 8060, de 9 de maig de 2012, d'autorització de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma.
  • La resta de normativa general, autonòmica i local d'aplicació.
4 d'octubre de 2021
Botó_SE_Carpeta Ciutadana Tràmits altres administracions - 060 Lateral_Tràmits Govern de les Illes Balears Tauler d'edictes i anuncis Ajuda de la Seu Electrònica

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat