Home -> Announcements by Palma City Council -> Legal notice

Avís legal

L'Ajuntament de Palma a través del domini www.palma.cat facilita informació d'interès general de la ciutat de Palma i, en especial, informació i gestions pròpies de l'organització municipal. Les informacions ofertes per aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents a d'altres dominis.

La informació continguda al domini pot ser modificada i actualitzada per l'Ajuntament de Palma, sense necessitat d'avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

L'Ajuntament de Palma informa els usuaris del portal http://www.palma.cat que és voluntat dels diferents organismes de l'Ajuntament de Palma respectar la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i de seguretat dels sistemes d'informació, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscs.

L'Ajuntament de Palma informa els usuaris del portal http://www.palma.cat que les seves dades de caràcter personal sol·licitades seran les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals són demanades. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a l'esmentada finalitat, o quan ho sol·liciti la persona titular en exercici del seu dret de cancel·lació. Quan es demanin dades personals a través de http://www.palma.cat s'informarà prèviament l'usuari, de forma clara i inequívoca, dels següents extrems:

  • De l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d'aquestes i dels destinataris de la informació.
  • De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  • De la identitat i l'adreça del responsable del tractament de les dades.

L'usuari serà responsable de les conseqüències derivades d'emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Les dades de caràcter personal objecte del tractament podran ser comunicades a un tercer en els termes previstos a la Llei i en particular quan es recullin per a exercir les funcions pròpies de les administracions públiques en l'àmbit de les competències que els atribueixi una norma amb rang de llei o una norma de dret comunitari, o les demani el responsable del tractament en ocasió de la subscripció d'un contracte o precontracte o de l'existència d'una relació mercantil, laboral o administrativa de la qual l'afectat sigui part i calguin per al seu manteniment o compliment.

Política de protecció de dades de caràcter personal

24 of March, 2023
Lateral_Tràmits altres administracions - 060 Lateral_Tràmits Govern de les Illes Balears Electronic notice board of announcements &  edicts Help services provided by the Electronic Office

Ajuntament de Palma
Square de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 010 / 971225900 / 630308226
Email: ajuntament@palma.cat